Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet2

dels att i 1 kap. 1 § samt 2 kap. 3, 8, 9, 14, 15 och 20 §§ ordet ”kronofogdemyndigheter” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten” eller i förekommande fall ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att i 2 kap. 5 § orden ”en kronofogdemyndighets” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att rubriken till lagen och rubriken till 2 kap. samt 1 kap. 5 § och 2 kap. 2, 26 och 30 §§ skall ha följande lydelse.

Lag om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

1 kap.

1 kap. 5 §

3Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

2 kap. Kronofogdemyndighetens databaser

2 kap. 2 §

4Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhet för
  • 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,
  • 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
  • 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
  • 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
  • 5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
  • 6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

2 kap. 26 §

5Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§ i den utsträckning det behövs för verkets ledning och styrning av Kronofogdemyndigheten i strategiska frågor.

2 kap. 30 §

6Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

SFS 2006:733

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarPÄR NUDERFrank Walterson(Finansdepartementet)
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.
Senaste lydelse av 2 kap. 3 § 2003:672 2 kap. 26 § 2003:672.
Senaste lydelse 2003:672.
Senaste lydelse 2003:672.
Senaste lydelse 2003:672.
Senaste lydelse 2003:672.