Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall utgå.

På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.