Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:752 Utkom från trycket den 19 juni 2006Förordning om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;utfärdad den 8 juni 2006.Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller NorgeSenaste lydelse av 1 § 2002:90 2 § 1983:874 3 § 1983:874 8 § 1983:874. dels att i 1, 2, 3 och 8 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 1 § skall lyda ”Framställning direkt hos Kronofogdemyndigheten”. 4 §4 § Senaste lydelse 2003:906. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Behöriga att översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket i lagen äri Danmark: Restanceindrivelsemyndigheden,i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,i Island: Justitieministeriet, samt i Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker.6 §6 § Senaste lydelse 2003:906.Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av Kronofogdemyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)