Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;

Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge1

dels att i 1, 2, 3 och 8 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 § skall lyda ”Framställning direkt hos Kronofogdemyndigheten”.

4 §

2Behöriga att översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket i lagen är
  • i Danmark: Restanceindrivelsemyndigheden,
  • i Finland: behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, Justitieministeriet,
  • i Island: Justitieministeriet, samt
  • i Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

6 §

3Belopp, som influtit vid indrivningen, skall redovisas till den utländska myndigheten eller annan, som myndigheten bestämmer. Närmare föreskrifter om redovisningen meddelas av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:752

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 1 § 2002:90 2 § 1983:874 3 § 1983:874 8 § 1983:874.
Senaste lydelse 2003:906. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 2003:906.