Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:753 Utkom från trycket den 19 juni 2006Förordning om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag;utfärdad den 8 juni 2006.Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2003:907.Framställning om verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nämnda konventionen får, om sökanden vistas här i riket eller den åberopade exekutionstiteln (dom, beslut eller förbindelse) har tillkommit här, lämnas in till Kronofogdemyndigheten.Vistas sökanden i en annan fördragsslutande stat än Sverige, får framställning i stället göras hos en myndighet i den staten enligt där utfärdade föreskrifter. Vad nu sagts gäller också om exekutionstiteln tillkommit i en annan fördragsslutande stat än Sverige. 3 §3 § Senaste lydelse 2003:907.Framställningen skall översändas av Kronofogdemyndigheten, om verkställigheten skall skei Danmark: till Restanceindrivelsemyndigheden,i Finland: till behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, till Justitieministeriet,i Island: till Justitieministeriet, eller i Norge: till Folketrygdkontoret for utenlandssaker.Till framställningen skall bifogas exekutionstiteln och en redogörelse för vad sökanden uppgivit om tidigare betalningar. Om exekutionstiteln har tillkommit här i landet, skall Kronofogdemyndigheten se till att handlingen uppfyller de villkor för verkställighet som föreskrivs i artikel 1 av konventionen och lämna den utländska myndigheten meddelande om detta. Om en sådan framställning avser bidrag som skall räknas upp enligt särskilda bestämmelser om detta, skall Kronofogdemyndigheten också ange vilka belopp som skall betalas.Om inte särskilda skäl talar emot det, bör Kronofogdemyndigheten begära att mottagna belopp sänds direkt till sökanden och att vidare skriftväxling i ärendet sker med denne. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)