Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:757 Utkom från trycket den 19 juni 2006Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;utfärdad den 8 juni 2006.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens områdeSenaste lydelse av 6 § 1988:424. dels att i 6 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2003:923.Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet.3 §3 §Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)