Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område1

dels att i 6 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

2 §

2Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.
Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet.

3 §

Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen.

SFS 2006:757

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 6 § 1988:424.
Senaste lydelse 2003:923.