Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:770 Utkom från trycket den 19 juni 2006Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 8 juni 2006.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckningSenaste lydelse av 8 § 2003:954 8 a § 2004:595 9 § 1997:376 10 § 1997:376 13 § 2003:954 16 § 2003:954. dels att 8, 9–11 och 13 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 9 § skall utgå, dels att i 2, 3, 8 a och 16 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att i 16 § ordet ”kronofogdemyndigheternas” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”, dels att 6 och 14 §§ skall ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2003:954. Undantag från kravet på skriftlig ansökan enligt 9 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning får medges av Kronofogdemyndigheten.14 §14 § Senaste lydelse 2003:954. Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur dagbok i målen skall föras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet regleras vilka uppgifter som får behandlas i databasen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarPÄR NUDERFrank Walterson(Finansdepartementet)