Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

Regeringen föreskriver i fråga om indrivningsförordningen (1993:1229)1

dels att i 7–9, 15, 16 och 25 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i 6, 10, 20 och 21 §§ ordet ”Skatteverket” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 5, 11, 12, 18, 24 och 26 §§ skall ha följande lydelse.

5 §

2 Indrivning skall begäras genom ansökan hos Kronofogdemyndigheten.

11 §

3 Ansökningar om indrivning skall granskas av Kronofogdemyndigheten.
Om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 6 § första stycket eller om en upptagning som avses i 6 § andra stycket är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör det, skall ansökan avvisas.

12 §

4 Kronofogdemyndigheten skall registrera en ansökan om indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

18 §

5 Kronofogdemyndigheten skall skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detsamma gäller sådana uppgifter som har lämnats till Kronofogdemyndigheten enligt 8 eller 9 §.

24 §

6 Kronofogdemyndigheten skall i utsöknings- och indrivningsdatabasen registrera sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och som behövs i verksamheten.

26 §

7Kronofogdemyndigheten skall på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det behövs för att sökanden skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller förordning.
Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning.

SFS 2006:773

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarPÄR NUDERFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 6 § 2003:964 10 § 2003:964 15 § 2001:264 20 § 2003:964 21 § 2003:964 25 § 1996:45.
Senaste lydelse 2003:964. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 2003:964. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
Senaste lydelse 2003:964.
Senaste lydelse 2003:964.
Senaste lydelse 2003:964.
Senaste lydelse 2003:964.