Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet1

dels att i 1–5, 7, 8 och 17 §§ ordet ”kronofogdemyndigheternas” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att rubriken till förordningen samt 6, 9 och 18–20 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

6 §

2Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databaserna.

9 §

3En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 28 § första stycket lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst.

18 §

4Kronofogdemyndigheten fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur databaserna. Avgift skall inte tas ut vid utlämnande av uppgifter till annan myndighet när utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

19 §

5Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten, meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 6, 12, 18 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får bevaras under längre tid.
Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

20 §

6Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och denna förordning.

SFS 2006:790

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarPÄR NUDERFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 2 § 2004:1317 7 § 2003:1025.
Senaste lydelse 2003:1025.
Senaste lydelse 2003:1025.
Senaste lydelse 2003:1025.
Senaste lydelse 2003:1025.
Senaste lydelse 2003:1025.