Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse samt 1–3 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

1 §

1Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till Sjöfartsverket eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Sjöfartsverket underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.
En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

2 §

2Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen.
En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.
Vad som föreskrivs i andra stycket gäller också i fråga om ett luftfartyg som är registrerat utom riket eller reservdelar som är intecknade utom riket.

3 §

3Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten.
En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.
Vad som föreskrivs i första eller andra styckena gäller också i fråga om tomträtt.

8 §

4Om en domstol har förordnat att en exekutionstitel tills vidare inte får verkställas, skall domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detta gäller också i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

SFS 2006:878

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2001:811.
Senaste lydelse 2004:1138.
Senaste lydelse 1996:1446.
Senaste lydelse 1996:1446.