Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1172 Utkom från trycket den 14 november 2006Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;utfärdad den 2 november 2006.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten skall ha följande lydelse. 3 §3 § Senaste lydelse 2006:880. Någon avgift tas inte ut, om ansökan avvisas,ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 § första eller andra stycket, målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering, ellerutmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672). Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt 4 eller 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, enligt 53 § konkurrenslagen (1993:20) eller enligt 34 a § skogsvårdslagen (1979:429).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)