Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten skall ha följande lydelse.

3 §

1 Någon avgift tas inte ut, om
  • 1. ansökan avvisas,
  • 2. ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 § första eller andra stycket,
  • 3. målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering, eller
  • 4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672).
Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt 4 eller 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, enligt 53 § konkurrenslagen (1993:20) eller enligt 34 a § skogsvårdslagen (1979:429).

SFS 2006:1172

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2006:880.