Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:66 Utkom från trycket den 13 mars 2007Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;utfärdad den 15 februari 2007.Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2002:471. Ett bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten skall vara utfärdati Danmark, av den myndighet som har meddelat exekutionstiteln eller inför vilken förlikning har ingåtts,i Finland, av tingsrätt, elleri Norge, av Justisdepartementet eller av den myndighet som har meddelat exekutionstiteln eller inför vilken förlikning har ingåtts eller, om det är fråga om avgörande av forliksråd eller om åklagarmyndighets föreläggande om ersättningsskyldighet, av tingsrett.5 §5 §En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Danmark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNIMagnus Medin(Justitiedepartementet)