Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:76 Utkom från trycket den 13 mars 2007Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);utfärdad den 1 mars 2007.Regeringen föreskriver att 17 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)Förordningen omtryckt 2000:1. skall ha följande lydelse.17 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:879. Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.
Tingsrätt
Svaranden har sitt hemvist i
Nacka tingsrätt 
Stockholms län 
Uppsala tingsrätt 
Uppsala län 
Eskilstuna tingsrätt 
Södermanlands län 
Linköpings tingsrätt 
Östergötlands län 
Jönköpings tingsrätt 
Jönköpings län 
Växjö tingsrätt 
Kronobergs län 
Kalmar tingsrätt 
Kalmar län 
Gotlands tingsrätt 
Gotlands län 
Blekinge tingsrätt 
Blekinge län 
Kristianstads tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län 
Malmö tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län 
Halmstads tingsrätt 
Hallands län 
Göteborgs tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län 
Vänersborgs tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län 
Skövde tingsrätt 
en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län 
Värmlands tingsrätt 
Värmlands län 
Örebro tingsrätt 
Örebro län 
Västmanlands tingsrätt 
Västmanlands län 
Falu tingsrätt 
Dalarnas län 
Gävle tingsrätt 
Gävleborgs län 
Ångermanlands tingsrätt 
Västernorrlands län 
Östersunds tingsrätt 
Jämtlands län 
Umeå tingsrätt 
Västerbottens län 
Luleå tingsrätt 
Norrbottens län 
Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)