Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:164 Utkom från trycket den 24 april 2007Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;utfärdad den 12 april 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131. föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2006:232. Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna ilagen (1972:435) om överlastavgift,lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,vägtrafikskattelagen (2006:227),lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,lagen (1994:419) om brottsofferfond,skattebetalningslagen (1997:483),lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,lagen (1996:1030) om underhållsstöd, ellerlagen (2004:629) om trängselskatt.1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgiftsskyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före den 1 juni 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)