Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2 Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i
  • 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
  • 2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
  • 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
  • 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
  • 6. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
  • 7. skattebetalningslagen (1997:483),
  • 8. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
  • 9. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, eller
  • 10. lagen (2004:629) om trängselskatt.

SFS 2007:164

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgiftsskyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före den 1 juni 2007.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.
Senaste lydelse 2006:232.