Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.2

dels att 5 och 14–16 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5, 14 och 15 §§ skall utgå,

dels att 3, 7, 18 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

I lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar m.m.

3 §

3 Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 18 § skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

7 §

Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen
  • 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,
  • 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller
  • 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.
Uppskov enligt första stycket får beviljas endast om Skatteverket, efter utredning enligt 3 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, inte har något att invända mot det eller om verkets inställning uppenbarligen saknar betydelse.
Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning).

18 §

Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Kronofogdemyndigheten får även avbryta indrivningen om Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.
Har indrivningen avbrutits enligt första stycket första meningen skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt. Har indrivningen avbrutits enligt första stycket andra meningen får den återupptas, om det finns skäl för det.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

20 §

4 Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken tillämpas.
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

SFS 2007:327

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Uppskov som beviljats före denna tidpunkt gäller även efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMATS ODELLFrank Walterson(Finansdepartementet)
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.
Senaste lydelse av

14 § 2006:552

15 § 1996:778

16 § 2006:715

Senaste lydelse 1999:1404.
Senaste lydelse 1997:500.