Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:330 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178. föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhetSenaste lydelse av 2 kap. 26 § 2006:733. dels att 2 kap. 26 § skall upphöra att gälla, dels att 2 kap. 27 § skall ha följande lydelse.2 kap.27 §27 § Senaste lydelse 2003:672. Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1–7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarMATS ODELLStefan Holgersson(Finansdepartementet)