Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:331 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178. föreskrivs att 4 kap. 36 § utsökningsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:277) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.4 kap.36 §36 § Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Bestämmelserna i 10 § andra stycket skall inte tillämpas i ett allmänt mål. Bestämmelser om uppskov i allmänna mål finns i 7–9 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.Bestämmelserna i 11 § skall inte tillämpas i allmänt mål om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra meningen lagen om indrivning av statliga fordringar m.m.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)