Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 36 § utsökningsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:277) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 36 §

2 Bestämmelserna i 10 § andra stycket skall inte tillämpas i ett allmänt mål. Bestämmelser om uppskov i allmänna mål finns i 7–9 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Bestämmelserna i 11 § skall inte tillämpas i allmänt mål om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra meningen lagen om indrivning av statliga fordringar m.m.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.
Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.