Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:332 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178. föreskrivs att 6 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:278) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.6 §6 §Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7–13 och 18 §§ (gäldenärsutredning).På regeringens vägnarMATS ODELLFrank Walterson(Finansdepartementet)