Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:388 Utkom från trycket den 13 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten;utfärdad den 24 maj 2007.Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten skall ha följande lydelse.23 §23 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den somuppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., ochförvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket.Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)