Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:524 Utkom från trycket den 25 juni 2007Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);utfärdad den 14 juni 2007.Regeringen föreskriver att 14 § indrivningsförordningen (1993:1229) skall ha följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 2003:964. Bestämmelserna om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion och avbrytande av indrivning i 15–18 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall tillämpas även påfelparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)