Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

Regeringen föreskriver att 14 § indrivningsförordningen (1993:1229) skall ha följande lydelse.

14 §

1 Bestämmelserna om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion och avbrytande av indrivning i 15–18 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall tillämpas även på
  • 1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
  • 3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
  • 4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
  • 5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
  • 6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
  • 7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

SFS 2007:524

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2003:964.