Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:795 Utkom från trycket den 20 november 2007Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;utfärdad den 1 november 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten dels att 7 § ska upphöra att gälla, dels att 2, 4, 6, 8 och 16 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 5 a-f §§, samt närmast före 5 a-5 f, 6 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1994:506. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. I utsökningsmål och andra mål om verkställighet tas ersättning för förrättningskostnaderna ut i form av grundavgift, förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift (utsökningsavgifter), om inte annat är särskilt föreskrivet.4 §4 § Senaste lydelse 2006:880. Kronofogdemyndigheten får begära att en sökande som ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna förskotterar avgiften, om det kan befaras att sökanden inte betalar avgiften frivilligt i de fall den inte kan tas ut av svaranden, eller om det annars finns särskilda skäl.Förskott på förberedelseavgift eller särskild avgift får också begäras, om det är lämpligt med hänsyn till beloppets storlek.Kronofogdemyndigheten ska under målets handläggning begära att sökanden betalar de kostnader som uppkommit, om de inte har kunnat tas ut av svaranden.Grundavgift vid flera svarande5 a §5 a §Om flera svarande i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till samma sökande, och de inte svarar solidariskt för förpliktelsen, ska en grundavgift tas ut för varje svarande mot vilken verkställighet söks.Grundavgift vid flera sökande5 b §5 b §Om svaranden i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till flera sökande, ska en grundavgift tas ut för varje sökandes ansökan om verkställighet.Grundavgift vid verkställighet för fordran på underhållsbidrag m.m.5 c §5 c §Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken eller annan författning ska endast en grundavgift tas ut för varje gäldenär och för varje år då något sådant mål handläggs av Kronofogdemyndigheten.Vid verkställighet för fordran som avser återbetalning enligt 21 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska endast en avgift tas ut för samtliga sådana fordringar mot en gäldenär för tiden från och med februari ett år till och med januari det påföljande året.Grundavgift vid flera verkställighetsformer5 d §5 d §Om ansökan avser två eller flera olika verkställighetsformer, ska en grundavgift tas ut för varje verkställighetsform.Grundavgift vid ny exekutionstitel5 e §5 e §Om den exekutionstitel på grund av vilken verkställighet sökts efter överprövning ersätts av en ny exekutionstitel mot samma svarande, ska någon ny grundavgift inte tas ut.Grundavgift vid uttagande av förrättningskostnader5 f §5 f §Vid verkställighet som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken ska ny grundavgift tas ut.Grundavgiftens storlek6 §6 § Senaste lydelse 1998:1596. Grundavgiften är 600 kronor, om inte något annat följer av andra stycket.Grundavgiften för verkställighet av sådan intrångsundersökning som avses i 18 kap. 6 a § utsökningsförordningen (1981:981) är 5 000 kr.Sänkt grundavgift8 §8 § Senaste lydelse 2006:880. Sådan jämkning av förrättningskostnaderna som avses i 17 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken görs genom att Kronofogdemyndigheten sänker grundavgiften med högst 100 kronor.16 a §16 a § Senaste lydelse 2006:880. Om en ansökan återkallas eller om verkställigheten i ett mål annars ska upphöra, och det har uppkommit förrättningskostnader i målet som inte blivit betalda, ska Kronofogdemyndigheten direkt vidta åtgärder för att ta ut kostnaderna av svaranden eller, om sökanden ansvarar för kostnaderna, av sökanden.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.2. Bestämmelserna i 6 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i fråga om avgift som har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)