Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

Regeringen föreskriver i fråga om indrivningsförordningen (1993:1229)1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 14 och 16 §§ ska betecknas 15 och 14 §§,

dels att de nya 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 4, 13, 20 och 26 §§ samt rubrikerna närmast före 13 § och nya 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 §, samt närmast före nya 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

2 Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) finns i 20 kap. 1 och 2 §§ den lagen.
Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem månader efter det att fordringen skulle ha betalats.
Indrivning av fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha betalats.
För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det att fordringen skulle ha betalats.
Indrivning enligt andra-fjärde styckena ska begäras under förutsättning att inte ett ärende om ackord, nedsättning av fordran eller skuldsanering enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter eller andra särskilda skäl talar emot det.
Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen.

Uppskov m.m.

13 §

3 Om Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov enligt 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska myndigheten informera Skatteverket, om det inte är uppenbart obehövligt. I 26 § finns bestämmelser om vilka uppgifter Kronofogdemyndigheten ska lämna till Skatteverket.

Utlandsindrivning

14 §

4 Vid indrivningen av vissa fordringar från en gäldenär som vistas utomlands eller annars kan antas ha egendom i utlandet får Kronofogdemyndigheten begära biträde av en svensk beskickning eller ett svenskt lönat konsulat, om fordringen inte utan väsentliga svårigheter kan drivas in i Sverige. Detta gäller
  • 1. fordringar som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395), och
  • 2. fordringar som anges i 15 §.
Om fordringen kan drivas in av en myndighet i den främmande staten, ska Kronofogdemyndigheten begära det, om inte indrivningen avbryts tills vidare med stöd av 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Avbrytande av indrivning m.m.

15 §

5 Bestämmelserna om avbrytande av indrivning i 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska tillämpas även på
  • 1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
  • 3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
  • 4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
  • 5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
  • 6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
  • 7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

16 §

6 Om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och verkställighet ska äga rum i ett enskilt mål, ska myndigheten bedöma om indrivningen ska återupptas enligt 18 § andra stycket andra meningen samma lag. Om det behövs ska Kronofogdemyndigheten samråda i frågan med Skatteverket.

20 §

7 Kronofogdemyndigheten beslutar efter samråd med sökanden hur influtna medel ska betalas ut till sökanden om inte medlen ska föras direkt till statsbudgeten.

26 §

8 Kronofogdemyndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden i den utsträckning som informationen bedöms vara av betydelse för verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det behövs för att sökanden ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller förordning.
Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning.

SFS 2007:796

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av 17 § 1997:1083.
Senaste lydelse 2004:566.
Senaste lydelse 1997:1083.
Senaste lydelse 2007:524.
Senaste lydelse 2006:773.
Senaste lydelse 2006:773.
Senaste lydelse 2006:773.
Senaste lydelse 2006:773.