Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;

Regeringen föreskriver att 5 § samt rubriken närmast före 5 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten1 ska ha följande lydelse.

Allmänt om grundavgift

5 §

2 För varje exekutionstitel på grund av vilken verkställighet har sökts tas en grundavgift ut, om inte något annat följer av 5 a–5 e §§.
I enskilda mål om utmätning ska en grundavgift tas ut för varje år som handläggningen pågår, om inte något annat följer av tredje-femte styckena eller 5 c §.
Om det efter årets utgång i målet endast kvarstår sådana åtgärder som avses i 4 kap. 9 b § utsökningsbalken, ska dock ingen ny grundavgift tas ut.
Någon ny grundavgift ska inte heller tas ut om det obetalda beloppet understiger 100 kronor.
När det finns hinder mot verkställighet får beslut om att ta ut avgift inte fattas.

SFS 2007:1297

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:880.
Senaste lydelse 2007:1296.