Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 4 och 13 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

17 kap.

17 kap. 4 §

2 Kronofogdemyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala förrättningskostnaderna, om det finns särskilda skäl.
Återstår endast ett obetydligt belopp att betala i ett allmänt eller enskilt mål om utmätning, får Kronofogdemyndigheten betala beloppet till sökanden genom att jämka förrättningskostnaderna i motsvarande mån.

17 kap. 13 §

Bestämmelserna i 2 och 3 §§, 4 § första stycket och 5 § om sökandens ansvar för förrättningskostnader gäller inte i allmänt mål.

SFS 2008:216

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.
Senaste lydelse 1994:1983.