Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

7 a §

2 Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20003.

SFS 2008:446

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINMonika Sörbom(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.
Senaste lydelse 2001:399.
EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).