Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 14 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

2 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:
  • 1. domstols dom, utslag eller beslut,
  • 2. förlikning som är stadfäst av domstol,
  • 3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
  • 4. skiljedom,
  • 5. förbindelse angående underhållsbidrag,
  • 6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,
  • 7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och
  • 8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.
Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut samt Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot och avgiftsföreläggande

3 kap. 14 §

Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordningsbot verkställs såsom lagakraftägande dom.
Första stycket gäller även för avgiftsföreläggande som har godkänts enligt 3 kap. 18 § konkurrenslagen (2008:579).

SFS 2008:588

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.
Senaste lydelse 2006:672.