Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:881 Utkom från trycket den 25 november 2008Lag om ändring i utsökningsbalken;utfärdad den 6 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3. föreskrivs i fråga om utsökningsbalken dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska lyda "Utslag och beslut i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande", dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:588. Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:domstols dom, utslag eller beslut,förlikning som är stadfäst av domstol,godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,skiljedom,förbindelse angående underhållsbidrag,förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, ochKronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföre-läggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämp-liga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.12 a §12 a §Europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten får verkställas utan särskilda villkor, om inte något annat följer av artikel 22 eller 23 i Europaparlamentets och rådets för-ordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggandeEUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896)..Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)