Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska lyda "Utslag och beslut i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande",

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

2 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:
  • 1. domstols dom, utslag eller beslut,
  • 2. förlikning som är stadfäst av domstol,
  • 3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
  • 4. skiljedom,
  • 5. förbindelse angående underhållsbidrag,
  • 6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,
  • 7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och
  • 8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföre-läggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.
Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämp-liga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

3 kap. 12 a §

Europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten får verkställas utan särskilda villkor, om inte något annat följer av artikel 22 eller 23 i Europaparlamentets och rådets för-ordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande3.

SFS 2008:881

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.
Senaste lydelse 2008:588.
EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).