Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:883 Utkom från trycket den 25 november 2008Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;utfärdad den 6 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3. föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2006:733. ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:213. Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogde-myndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.2 kap.7 §7 §I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och hand-räckningsdatabas).8 §8 § Senaste lydelse 2006:733. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet förhandläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)