Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:893 Utkom från trycket den 25 november 2008Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;utfärdad den 6 november 2008.Regeringen föreskriver att 1 § samt rubriken närmast före 1 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid KronofogdemyndighetenSenaste lydelse av förordningens rubrik 2006:1172. ska ha följande lydelse.Avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning m.m.1 §1 § Senaste lydelse 1995:1054. I mål om betalningsföreläggande, betalningsfastställelse ur pant, vanlig handräckning eller särskild handräckning som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning tas ansökningsavgift ut med 300 kronor. Samma ansökningsavgift tas ut i mål som handläggs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggandeEUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896)..Avser en ansökan, utöver betalningsföreläggande, också betalningsfastställelse ur pant eller vanlig handräckning tas endast en avgift ut.Denna förordning träder i kraft den 12 december 2008.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)