Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:996 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34. föreskrivs att 11 och 13 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2003:545. Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara solidarisk.13 §13 § Senaste lydelse 2006:715. Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs avpant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när denna gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)