Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:998 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)Förordningen omtyckt 2000:1. dels att 9 kap. 5 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 24 b §, av följande lydelse.6 kap.24 b §24 b §Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton år.9 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2006:879. Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.När försäljning ska ske av egendom som hör till näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.12 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2006:879. Om ägaren driver näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning på fastigheten, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa gravationsbevis angående verksamheten och underrätta kända innehavare av företagsinteckning om målet.13 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2006:879. Om egendom som omfattas av företagshypotek har sålts och betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska Kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en utmätt fordran som omfattas av företagshypotek har drivits in av Kronofogdemyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)