Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1305 Utkom från trycket den 8 decemberLag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge;utfärdad den 26 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64. föreskrivs att rubriken till lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och 10 § ska ha följande lydelse.Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island10 §10 § Senaste lydelse 2002:463. Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens områdeEUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221). (2007 års Luganokonvention) är tillämplig.Denna lag gäller inte heller i fråga omdom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndighetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, meddelats om bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller också senare, i särskilt mål, meddelats i sådan fråga, dock att föreskrifterna i 4–9 §§ om verkställighet ska tilllämpas på domen, när denna enligt särskilda föreskrifter ska gälla här i riket;dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar tilllämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya giftermålsbalkens ikraftträdande;beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testamente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund av inträffad konkurs;beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyldighets åsidosättande;beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål stadgade ordning.Lagen gäller inte heller i fråga om beslut som meddelats av särskild domstol för arbetstvister.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)