Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1306 Utkom från trycket den 8 december 2009Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz;utfärdad den 26 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64. föreskrivs att 12 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2002:464. Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens områdeEUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221). (2007 års Luganokonvention) är tillämplig. Den gäller inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avserkonkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; ellerrätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande, dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av familjerättslig eller arvsrättslig natur.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)