Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1307 Utkom från trycket den 8 december 2009Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 26 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64. föreskrivs att 5 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2002:468. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)