Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:37 Utkom från trycket den 9 februari 2010Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);utfärdad den 28 januari 2010.Regeringen föreskriver att 12 kap. 25 § utsökningsförordningen (1981:981)Förordningen omtryckt 2000:1. ska ha följande lydelse.12 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2005:416. I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken ska ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.Avser auktionen jordbruksfastighet ska vidare upplysas om bestämmelserna i 13–16 §§ jordförvärvslagen (1979:230).Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)