Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:579 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område;utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293. föreskrivs att 1 § lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2006:79. Denna lag är tillämplig på domar som har meddelats i Österrike i ämnen av privaträttslig beskaffenhet. Lagen tillämpas på domar i sådana ämnen, även om de har meddelats i ett straffrättsligt förfarande. Lagen tillämpas inte om annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)