Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:647 Utkom från trycket den 28 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2008:608. Någon avgift tas inte ut, omansökan avvisas,ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 § första eller andra stycket,målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering, ellerutmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672).Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt 34 a § skogsvårdslagen (1979:429), 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler eller 5 kap. 10 eller 17 § konkurrenslagen (2008:579).Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)