Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1257 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:164. Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna ilagen (1972:435) om överlastavgift,lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,vägtrafikskattelagen (2006:227),lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,lagen (1994:419) om brottsofferfond,skattebetalningslagen (1997:483),lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,19 kap. socialförsäkringsbalken, ellerlagen (2004:629) om trängselskatt.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)