Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1439 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29. föreskrivs att 3 kap. 14 § lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.3 kap.14 §14 §En verkställbarhetsförklaring ska upphävasom det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen har meddelats,om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, ellerom begäran om verkställighet återkallas.Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)