Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1660 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 6 kap. 1, 5 och 24 b §§ samt 7 kap. 17 och 22 §§ utsökningsförordningen (1981:981)Förordningen omtryckt 2000:1. ska ha följande lydelse.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:879. Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får lämnas muntligen, om det är lämpligare. De ska då ha samma innehåll som om de lämnats enligt formulär.Underrättelsen ska delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.Vid verkställighet som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken behöver underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår.5 §5 § Senaste lydelse 2006:879. Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, ska Kronofogdemyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens begäran. Har ansökningen gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 19 kap. 33 § socialförsäkringsbalken, ska Kronofogdemyndigheten dock genast höra Försäkringskassan.Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken ska den underhållsberättigade om möjligt beredas tillfälle att yttra sig. Beslutas jämkning, ska den underhållsberättigade och gäldenären underrättas.24 b §24 b § Senaste lydelse 2008:998. Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton år.7 kap.17 §17 § Senaste lydelse 2006:879. Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäkringskassan, ska Försäkringskassan genast underrätta Kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning ska betalas ut annan ersättning enligt 10 och 29–42 kap. socialförsäkringsbalken.22 §22 § Senaste lydelse 2006:879. När Försäkringskassan med tillämpning av 19 kap. 29 § socialförsäkringsbalken har sökt utmätning för underhållsbidrag, ska influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten ska därvid efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGFrank Walterson(Finansdepartementet)