Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:532 Utkom från trycket den 31 maj 2011Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;utfärdad den 19 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240. föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2006:733. dels att 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 2 kap. 25 § ska lyda ”Tillgången till personuppgifter”, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 26 §, av följande lydelse, dels att det i lagen närmast före 2 kap. 27 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Direktåtkomst”.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:733. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet förverkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,indrivning av statliga fordringar m.m.,avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,ansökan om och tillsyn över näringsförbud,förebyggande av överskuldsättning, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.3 §3 § Senaste lydelse 2006:733. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten föravräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,kvittning vid utbetalning av bidrag,planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, ochkontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.8 §8 § Senaste lydelse 2008:883. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet förhandläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,förebyggande av överskuldsättning, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.10 §10 §I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 8 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål.14 §14 § Senaste lydelse 2006:733. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet förhandläggning av ärenden om skuldsanering,förebyggande av överskuldsättning, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.16 §16 §I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 14 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.20 §20 § Senaste lydelse 2006:733. Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet förhandläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),förebyggande av överskuldsättning, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.21 §21 §I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamheten enligt 20 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende.26 §26 § Tidigare 26 § upphävd genom 2007:330. Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)