Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:597 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2005:1220. Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt eller ett varumärke eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterregistreringens eller varumärkesregistreringens nummer anges.Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör registreringens nummer anges.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)