Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:788 Utkom från trycket den 27 juni 2011Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 16 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285. föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.6 §6 § Tidigare 6 § upphävd genom 2006:709. Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)