Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 och 13 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 13 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

3 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:
  • 1. domstols dom, utslag eller beslut,
  • 2. förlikning som är stadfäst av domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av domstol,
  • 3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
  • 4. skiljedom,
  • 5. förbindelse angående underhållsbidrag,
  • 6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,
  • 7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och
  • 8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.
Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.
Förlikning och medlingsöverenskommelse

3 kap. 13 §

Förlikning som är stadfäst av domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av domstol verkställs som lagakraftägande dom, om inte annat beslutas med anledning av talan mot domen eller beslutet eller talan om ogiltigförklaring av förlikningen eller medlingsöverenskommelsen.

SFS 2011:862

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3, Celex 32008L0052).
Senaste lydelse 2008:881.