Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:58 Utkom från trycket den 26 februari 2013Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 14 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144. föreskrivs att 23 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.23 §23 §Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om svaranden bestritt den.Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning enligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt den lagen.Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)