Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:551 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273. föreskrivs att 6 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2011:788. Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. kulturmiljölagen (1988:950).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)