Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2 Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i
  • 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
  • 2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
  • 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
  • 5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
  • 6. skatteförfarandelagen (2011:1244),
  • 7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
  • 8. 19 kap. socialförsäkringsbalken,
  • 9. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
  • 10. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, i fråga om avgifter på allmän väg.

SFS 2014:55

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.
På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.
Senaste lydelse 2011:1355.