Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:251 Utkom från trycket den 7 maj 2014Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 16 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210. föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 61 a §, av följande lydelse.61 a §61 a §Om ett mål har överlämnats till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla föreskriven tilläggsavgift.Om ett mål där Kronofogdemyndigheten har meddelat utslag avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Kronofogdemyndighetens utslag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnna Avenberg(Justitiedepartementet)