Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifterFörarbeten2014:447Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239.2014:1562Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.2019:379 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.Utkom från trycket den 13 juni 2014utfärdad den 5 juni 2014.1 §1 §Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning avstatens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, ochstatens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562). Lagen 2014:1562, med ikraftträdande 1 febr. 2015, innehåller även:2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.2 §2 §Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld omgäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, ochfordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande.3 §3 §Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret. Lag (2019:379). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:447 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet. 2014:1562 1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2015.2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet. 2019:379 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.