Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

<kgp:announced>Utkom från trycket den 13 juni 2014</kgp:announced>
utfärdad den 5 juni 2014.

1 §

Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

  1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

  2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,

  3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),

  4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och

  5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

SFS 2014:1562

2 §

Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om

  1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och

  2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande.

SFS 2020:508

3 §

Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret.

SFS 2019:379

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:447

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2014:1562

1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2015.

2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2019:379

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:508

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.