Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska införas en ny paragraf, 12 b §, av följande lydelse.

12 b §

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som enligt 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen.

SFS 2014:791

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.
På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.