Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9–11 §§ lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet ska ha följande lydelse.

9 §

2 En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.
Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
  • 1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,
  • 2. bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där den har upprättats,
  • 3. om ansökan avser en dom eller ett beslut om underhållsskyldighet som har meddelats mot någon som har uteblivit, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet har meddelats,
  • 4. om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar om organets behörighet att begära verkställighet,
  • 5. en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska, såvida inte tingsrätten anser att det inte behövs.

10 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

SFS 2014:920

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.